Kết quả tín hiệu Chứng khoán cơ sở Việt Nam

Tổng kết phiên giao dịch ngày 27/08/2020

 

1. Mua LHC giá 47.6. Mục tiêu 1: 49.95. Mục tiêu 2: 52.35. Cắt lỗ: 45.20.

2. Mua VTP giá 108.4. Mục tiêu 1: 113.8. Mục tiêu 2: 119.25. Cắt lỗ: 102.95.

3. STH chạm cắt lỗ 15.77. Lợi nhuận: -0.83. Giá mua: 16.6.

4. TVA chạm cắt lỗ 12.25. Lợi nhuận: -0.65. Giá mua: 12.9.

5. HHP bán giá 11.15. Lợi nhuận: 1.0. Giá mua: 10.1.

6. VNG bán giá 15.15. Lợi nhuận: 0.8. Giá mua: 14.35.

7. SDG bán giá 20.75 Lợi nhuận: 1.25. Giá mua: 19.5.

8. VTD bán giá 12.87 Lợi nhuận: 1.18giá Giá mua: 11.69.

9. CSV đạt mục tiêu 2: 22.5. Lợi nhuận: 2.93. Giá mua: 19.56. Tiếp tục nắm giữ.

10. Cảnh báo đảo chiều: AGM: 12.8; ANV: 17.35; BIC: 19.25; BMI: 24.14; C32: 25.45; CLC: 27.5; CSV: 23; DMC: 53.2; DRC: 17.39; DXG: 10.35; FCN: 10.25; FIR: 30.45; FPT: 48.84; GDT: 31.64; GAS: 74.19; GEX: 22.29; HAX: 13.39; HBC: 10.3; HDB: 28.2; IDC: 21.5; IJC: 11.8; LIX: 57.7; MSH: 30.75; MWG: 87.09; NTL: 16.39; PAN: 20.1; PC1: 19.29; PLX: 48.5; PNJ: 58.59; PTB: 49.25; PVB: 17.29; PVD: 11.19; PVT: 11.3; AAA: 12.64; NLG: 27.75; NTP: 30.89; SFI: 21.75; CKG: 11; CTI: 14; AGM: 13.5; DMC: 53.4; HT1: 15; NT2: 22.79; PNJ: 59.2; QNS: 33.79; FMC: 29.7; MPC: 28; NT2: 22.79; SJS: 23.7; SIP: 95.9; PVS: 12.89; QNS: 33.59; REE: 36.29; S99: 20.7; SFI: 22.2; TPB: 22.45; VCI: 24.35; VHC: 39.4; VIB: 22; VSC: 33.79; VIT: 13.5.

(*) Tổng kết chung:
 

Tổng Lệnh

102

 

Số lệnh Lãi

67

65.69%

Số lệnh Lỗ

35

34.31%

Lệnh Lỗ Max

-10.94%

(3 tháng gần nhất)

Lệnh Lãi Max

37.04%

(3 tháng gần nhất)

Lợi nhuận lũy kế

364.44%

(3 tháng gần nhất)

Lợi nhuận danh mục hiện tại

1023.43%

Đang nắm giữ

 

Ghi chú: ∑Lợi nhuận = %CP A + %CP B + .... +%CP Z-

 

(*) Danh mục nắm giữ hiện tại: Bấm để download

 

 

Online Graphing
Chart  

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

Broker 4.0 tư vấn cổ phiếu tự động với công nghệ tự động hóa 100%

Phiên bản chạy trên Zalo

Phiên bản chạy trên Telegram

 

Đối tác: Sàn giao dịch Cổ phiếu quốc tế nordfx.com

468_60 vn stocks