Lịch sử tín hiệu Chứng khoán cơ sở

Tổng kết Tín hiệu mua bán chứng khoán cơ sở (cổ phiếu) - Prime Stock 

Update: 07/2022

Profit-2022-07

 

Năm Lãi Lỗ Tín hiệu LN BQ Win rate
2007 5% 5 1.04% 40%
2008 250% 17 14.70% 47%
2009 237% 21 11.29% 52%
2010 194% 151 1.28% 39%
2011 -11% 138 -0.08% 37%
2012 160% 151 1.06% 30%
2013 1.002% 162 6.19% 47%
2014 1.373% 206 6.66% 46%
2015 -29% 245 -0.12% 36%
2016 -86% 287 -0.30% 29%
2017 1.206% 349 3.46% 42%
2018 529% 409 1.29% 36%
2019 420% 372 1.13% 32%
2020 2.259% 449 5.03% 48%
2021 5.910% 523 11.30% 53%
2022 -443% 442 -1.00% 38%
Tổng 12.975% 3927 3.30% 41%

 

 

 

Chi tiết history download tại đây

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Channel Prime Capital: https://t.me/primestockchannel

Mở tài khoản chứng khoán online: Bấm để mở tài khoản